Foreningen Fundamentet cvr: 35428682

Ordinær generalforsamling for året 2018

 

Tirsdag d. 17. september 2019 klokken 17.00-19.00

Søren Frichs Vej 42P, 8230 Åbyhøj

Adgang til og stemmeret på generalforsamlingen opnås alene ved medlemskab af Fundamentet. Du kan blive medlem her: https://fundamentet.org/stot-os/

Der er mulighed for at indgive forslag til generalforsamlingen. Dette skal ske skriftligt til formand Bente Steffensen på mail bente.h.steffensen@gmail.com senest en uge før afholdelse af generalforsamlingen (senest d. 10. september 2019).

 

Vores vedtægter

Vores gældende vedtægter kan læses på vores hjemmeside her https://fundamentet.org/wp-content/uploads/2018/10/Vedtægter-m-underskrift.pdf

 

Dagsorden for ordinær generalforsamling i Fundamentet 

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer
  3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse
  4. Forelæggelse af det godkendte regnskab for det forløbne år
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Nye vedtægter til afstemning – se længere nede på denne side.
  7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsesformand Bente Steffensen stiller ikke op til genvalg, hvorfor et nyt bestyrelsesmedlem søges. Efter generalforsamlingen skal en ny bestyrelsesformand udpeges jævnfør vedtægterne.

Der skal ligeledes findes et nyt bestyrelsesmedlem til at tage Jakob Rauffs plads, da han heller ikke genopstiller.

  1. Eventuelt

Forslag til nye vedtægter til afstemning på denne generalforsamling

 

1 Foreningens navn og hjemsted

Foreningens officielle navn er Foreningen Fundamentet. I daglig tale og i generel kommunikation bruges blot ’Fundamentet’.

Foreningens hovedkvarter hører hjemme i Aarhus Kommune. Andre enheder af foreningen kan etableres uden for Aarhus Kommune.

 

2 Foreningens formål

Foreningens formål er at hjælpe udsatte og sårbare mennesker i Danmark med at skabe positive forandringer i deres liv, således at de bliver i stand til, på egen hånd, at leve det bedst mulige liv.

Vores indsats arbejder med tilknytning, relationer, nærvær og helhedsorienteret hjælp. Vores målgruppe er 18 år eller ældre.

Foreningen arbejder for udsatte og sårbare mennesker på to niveauer. Konkret hjælp ydes til borgere lokalt, der hvor foreningen har lokaler, samtidig med at foreningen i samarbejde med andre relevante aktører arbejder for, at den sociale indsats i Danmark styrkes generelt.

Foreningens grundlæggende indsats er altid gratis for de borgere, der tilbydes hjælpen. Vi samarbejder med det offentlige.

Vi vil nytænke den sociale indsats, så sårbare og udsatte mennesker i Danmark kan få den bedst mulige hjælp. Det, vi gør, gør vi fordi, vi tror på, det er det, der virker. Vi prøver nye ting af, vi lytter til dem, vi hjælper og vi har et ønske om hele tiden at blive bedre. Vi vil vidensdele, inspirere og samarbejde med andre offentlige og private organisationer, så vi sammen hjælper flest muligt bedst muligt.

 

3 Medlemskab og kontingent

Personer, virksomheder og organisationer, der kan tilslutte sig foreningens formål, kan optages som medlemmer.

Medlemskab koster et frivilligt beløb, med et minimumsbeløb, der fastsættes på generalforsamling. Det enkelte medlem bestemmer selv, om medlemskabet skal betales for en måned eller et år ad gangen.

Et medlem anses for værende medlem ét år ad gangen ved indgåelse af medlemskab – uanset, om der betales månedligt eller årligt. Foreningen vil indkræve manglende betalt kontingent.

Medlemskab giver stemmeret på foreningens årlige generalforsamling, hvis medlemmet er 18 år eller ældre og hvis medlemmet har fulgt de krav, der ellers stilles i forbindelse med generalforsamlingen. En forudsætning for stemmeret er, at medlemmet har betalt seneste kontingentopkrævning.

Et medlem kan ekskluderes, hvis medlemmet optræder i modstrid med foreningens vedtægter eller anses som værende til skade for foreningen og dennes formål. Bestyrelsen træffer beslutning herom.

 

4 Generalforsamling

Foreningen afholder generalforsamling hvert år i april måned. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt på foreningens hjemmeside og via nyhedsbrev senest 14 dage inden afholdelse af generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningens daglige ledelse i hænde senest en uge før generalforsamlingens afholdelse.

Generalforsamlingen er åben for alle interesserede, men det er kun medlemmer, der har stemmeret.

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst have følgende punkter:

· Valg af dirigent og referent

· Ledelsens årsberetning

· Fremlæggelses af revideret regnskab for sidste år

· Fastsættelse af kontingent

· Gennemgang af budget for indeværende år

· Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

· Valg af revisor

· Indkomne forslag

· Eventuelt

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved lige stemmefordeling omstemmes. Ved fortsat lige stemmefordeling anses forslaget for afvist.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter bestyrelsens skøn. Der gælder samme regler for denne som for den ordinære generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling skal ligeledes afholdes, hvis 25% eller flere af foreningens medlemmer skriftligt anmoder herom.

 

5 Foreningens bestyrelse

Foreningens bestyrelse består af syv medlemmer, som vælges af generalforsamlingen. Foreningens ledelse varetages af bestyrelsen.

Foreningens daglige leder har ansvaret for foreningens daglige drift. Bestyrelsen har ansvaret for ansættelse af foreningens daglige leder. Der nedsættes et ansættelsesudvalg, hvor foreningens ansatte er repræsenteret.

Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen – senest ved først afholdte bestyrelsesmøde. Følgende roller fordeles ved konstituering:

· Formand

· Næstformand

Bestyrelsesmedlemmer, der stadig er aktive i Fundamentet enten som ansat, frivillig eller bruger, kan ikke besidde nogen af rollerne.

Et bestyrelsesmedlem vælges for tre år ad gangen. Bestyrelsen vælges med forskudte valgperioder, således at medlemmerne er på valg efter tur.

Udtræder et medlem af bestyrelsen inden valgperiodens udløb, kan bestyrelsen midlertidigt udpege et bestyrelsesmedlem, der fungerer indtil næstfølgende generalforsamling.

Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden samt et øvrigt medlem af bestyrelsen.

 

6 Økonomi

Foreningens regnskab følger kalenderåret.

Regnskabet opstilles og revideres af en statsautoriseret revisor.

Generalforsamlingen godkender regnskabet efter mulighed for anmærkninger.

Den daglige ledelse udarbejder og præsenterer bestyrelsen for indeværende års budget til generalforsamlingen. Bestyrelsen skal herefter orienteres straks, hvis budgettet ændrer sig med mere end 10% i løbet af året.

 

7 Vedtægtsændringer

Der kan kun foretages vedtægtsændringer ved en generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling. Vedtægtsændringer i foreningen kræver, at 2/3 af de afgivne stemmer er for de foreslåede vedtægtsændringer og at 25% af foreningens medlemmer er fremmødt. Opnås vedtægtsændringerne ikke, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtægtsændringerne kan vedtages, hvis 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

 

8 Opløsning af foreningen

Foreningen kan kun opløses ved en til formålet indkaldt generalforsamling. Reglerne for afstemning følger reglerne for vedtægtsændringer.

Den siddende bestyrelse og den daglige leder tager stilling til, hvordan eventuel formue anvendes. Formuen må dog udelukkende gå til et formål, der ligger inden for foreningens rammer, og der må ikke videregives midler af nogen størrelse til enkelte personer.