Indkaldelse til Fundamentets generalforsamling

Onsdag d. 24. oktober klokken 16.00 på Søren Frichs Vej 42P, 8230 Åbyhøj.

Velkommen til Fundamentets generalforsamling. Er du medlem af Fundamentet, så er du også meget velkommen til dette års forsamling.

Vi ses 🙂

Christian Rundager
Daglig leder
christian@fundamentet.org

 

Indkomne forslag

Nye vedtægter

Fundamentet fyldte fire år i år, og det betyder også, at det er blevet tid til at opdatere vores vedtægter, som nu efterhånden er blevet godt støvet. Forslag til nye vedtægter kan læses nederst her på siden, ligesom de gamle vedtægter ligeledes kan læses ved at trykke på knappen herunder.

De nye vedtægter vil blive godkendt en paragraf ad gangen, således at de nye vedtægter kan godkendes både delvist eller helt.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Årsberetning
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Gennemgang af budget for næste år
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 7. Indkomne forslag
 8. Eventuelt

Har du indkomne forslag, så send dem til info@fundamentet.org hurtigst muligt. Alle indkomne forslag vil blive opdateret løbende her på siden. Forslag skal være os i hænde en uge før generalforsamlingen.

Forslag til nye vedtægter for

Foreningen Fundamentet
CVR: 35 42 86 82
Søren Frichs Vej 42P
8230 Åbyhøj
info@fundamentet.org
42 31 09 82

1 Foreningens navn og hjemsted

Foreningens officielle navn er Foreningen Fundamentet. I daglig tale og i generel kommunikation bruges blot ’Fundamentet’.

Foreningens hovedkvarter hører hjemme i Aarhus Kommune. Andre enheder af foreningen kan etableres uden for Aarhus Kommune.

2 Foreningens formål

Foreningens formål er at hjælpe udsatte og sårbare mennesker i Danmark med at skabe positive forandringer i deres liv, således at de bliver i stand til, på egen hånd, at leve det bedst mulige liv.

Foreningen arbejder for udsatte og sårbare mennesker på to niveauer. Konkret hjælp ydes til borgere lokalt, der hvor foreningen har lokaler, samtidig med at foreningen kommunikativt og i samarbejde med andre relevante aktører arbejder for, at den sociale indsats i Danmark styrkes generelt.

Foreningens konkrete, lokale hjælp til udsatte og sårbare borgere består af det, foreningen kalder en grundlæggende indsats. En grundlæggende indsats adskiller sig fra specifikke indsatser ved, at den skal holde fokus på det hele menneske og det hele menneskes mange forskellige udfordringer frem for at fokusere på enkelte, specifikke udfordringer. En grundlæggende indsats arbejder med tilknytning, relationer, nærvær og helhedsorienteret hjælp.

Foreningens grundlæggende indsats er altid gratis for de borgere, der tilbydes hjælpen. Vi samarbejder med det offentlige og tager gerne imod henvisninger fra det kommunale, men vi vil altid selv være bestemmende over, hvem vi hjælper og ikke hjælper.

Vi vil nytænke den sociale indsats, så sårbare og udsatte mennesker i Danmark kan få den bedst mulige hjælp. Det, vi gør, gør vi fordi, vi tror på, det er det, der virker. Vi prøver nye ting af, vi lytter til dem, vi hjælper og vi har et ønske om hele tiden at blive bedre. Vi vil vidensdele, inspirere og samarbejde med andre offentlige og private organisationer, så vi sammen hjælper flest muligt bedst muligt.

3 Medlemskab og kontingent

Personer, der kan tilslutte sig foreningens formål, kan optages som medlemmer.

Medlemskab koster et frivilligt beløb (dog minimum 12 kroner om måneden eller 144 kroner årligt). Det enkelte medlem bestemmer selv, om medlemskabet skal betales for en måned eller et år ad gangen.

Et medlem anses for værende medlem ét år ad gangen ved indgåelse af medlemskab – uanset, om der betales månedligt eller årligt. Foreningen vil indkræve manglende betalt kontingent.

Medlemskab giver stemmeret på foreningens årlige generalforsamling, hvis medlemmet er 18 år eller ældre og hvis medlemmet har fulgt de krav, der ellers stilles i forbindelse med generalforsamlingen. Et medlem, der ikke har betalt sin seneste kontingent-indkrævning, har ikke stemmeret.

Et medlem kan ekskluderes ved afstemning herom til et bestyrelsesmøde. Det er bestyrelsens stemme, der afgør, om medlemmet kan og/eller skal ekskluderes. Et medlem kan ekskluderes, hvis medlemmet optræder i modstrid med foreningens vedtægter eller anses som værende til skade for foreningen og dennes formål.

4 Generalforsamling

Foreningen afholder generalforsamling hvert år i april måned. Generalforsamlingen har myndighed til at fastsætte og afsætte foreningens bestyrelse efter gældende foreningsregler.

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt på foreningens hjemmeside og via nyhedsbrev senest 14 dage inden afholdelse af generalforsamlingen, og her informeres medlemmer om deres mulighed for at stille forslag til beslutning, som bestyrelsen i samarbejde med Fundamentets daglige ledelse skal forholde sig til.

Medlemmer skal via mail erklære deres deltagelse til generalforsamlingen senest to dage inden generalforsamlingen afholdes, hvis de vil benytte sig af deres stemmeret.

Generalforsamlingen er åben for alle medlemmer, men det er kun medlemmer, der har erklæret deres deltagelse retmæssigt, der har stemmeret.

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst have følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Ledelsens årsberetning
 3. Fremlæggelses af revideret regnskab for sidste år
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Gennemgang af budget for indeværende år
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 7. Indkomne forslag
 8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningens daglige ledelse i hånde senest en uge før generalforsamlingens afholdelse.

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved lige stemmefordeling omstemmes. Ved fortsat lige stemmefordeling anses forslaget for afvist.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter bestyrelsens skøn. Der gælder samme regler for denne som for den ordinære generalforsamling. Dog skal dagsordenen ikke følge de punkter, den ordinære generalforsamling har som minimumskrav. Bestyrelsen bestemmer punkterne til en ekstraordinær generalforsamling efter eget skøn – dog skal den ekstraordinære generalforsamling åbne op for indkomne forslag.

Ekstraordinær generalforsamling skal ligeledes afholdes, hvis 25% eller flere af foreningens medlemmer skriftligt anmoder herom. Sker dette, skal bestyrelsen straks indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel til afholdelse og med mulighed for medlemmer at stille forslag til beslutning.

5 Foreningens bestyrelse

Foreningens bestyrelse består af seks-otte medlemmer, som vælges af generalforsamlingen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen – senest ved først afholdte bestyrelsesmøde. Følgende roller fordeles ved konstituering:

 • Formand
 • Næstformand

Bestyrelsesmedlemmer, der stadig er aktive i Fundamentet enten som ansat, frivillig eller bruger, kan ikke besidde nogen af rollerne.

Fundamentets ansatte i rollen af daglig leder varetager automatisk den rolle, der ville skulle varetages af en kasserer.

Et bestyrelsesmedlem vælges for et år ad gangen. Ønsker vedkommende at fortsætte i bestyrelsen, kan dette lade sig gøre, hvis vedkommende blive genvalgt af generalforsamlingen.

6 Myndighed i foreningen

Foreningens øverste myndighed i spørgsmål, hvor myndigheden ikke ellers er defineret andetsteds i disse vedtægter, er et møde mellem bestyrelsens formand, næstformand, den daglige ledelse og mindst 50% af personalegruppens fastansatte.

Bestyrelsen har alene myndighed til at afskedige den ansatte daglige leder i foreningen. Bestyrelsen må ikke selv stå for den daglige ledelse af foreningen, hvorfor foreningen ved afskedigelse af den ansatte daglige leder skal ansætte en ny daglig leder.

Bestyrelsen skal give en fyldestgørende skriftlig argumentation for, hvorfor den daglige leder skal afskediges.

Bestyrelsesmedlemmer, der også er ansat i foreningen, kan ikke stemme for eller imod en afskedigelse af den daglige leder. 2/3-dele af den stemmeberettigede bestyrelse skal stemme for en afskedigelse af den daglige leder for at dette kan gennemføres.

I perioder uden en ansat daglig leder af foreningen, skal bestyrelsen udpege en nuværende ansat til at varetage opgaven, ind til der igen er ansat en ny daglig leder. Den ansatte må ikke også sidde i bestyrelsen.

Bestyrelsen har ikke myndighed til at afskedige eller ansætte andre ansatte end den daglige leder. Den daglige leder har myndighed til at afskedige og ansætte øvrigt personale.

Ved ansættelse af ny daglig leder, skal ansættelsesprocessen varetages af et panel af både bestyrelsesmedlemmer og af repræsentanter fra personalegruppens fastansatte. Personalegruppen skal som minimum udgøre 50% af panelet. Der skal være stemmeflertal i panelet før en kandidat kan tilbydes jobbet som ny daglig leder.

Foreningens daglige leder har myndigheden over den daglige drift i foreningen. Bestyrelsen kan stille forslag, men det er op til den daglige leder at implementere disse efter egen overbevisning.

Den daglige leder forpligter sig på at drive foreningen efter foreningens formål.

Beslutninger i den daglige drift, der har direkte betydning for brugerne af foreningen, skal så vidt som muligt inddrage brugernes perspektiver og tanker herom.

7 Økonomi

Medlemskabskontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Regnskabet opstilles og revideres af en statsautoriseret revisor og skal kunne fremvises ved årets generalforsamling. Bogføring foretages af ekstern bogholder.

Generalforsamlingen godkender regnskabet efter mulighed for anmærkninger.

Den daglige ledelse udarbejder og præsenterer bestyrelsen for indeværende års budget til generalforsamlingen. Bestyrelsen skal herefter orienteres straks, hvis budgettet ændrer sig med mere end 10% i løbet af året.

Den daglige ledelse har ansvaret for at føre ansvarlig økonomistyring igennem året, således at det sikres, at budgettet holdes. Den daglige ledelse skal for hver måned kunne fremvise en opdateret økonomisk prognose for årets endelige resultat.

Foreningen tegnes af den daglige leder samt af en af bestyrelsen udpeget anden ansat.

8 Vedtægtsændringer

Der kan kun foretages vedtægtsændringer ved en generalforsamling eller en ektraordinær generalforsamling. Vedtægtsændringer i foreningen kræver, at 2/3 af de afgivne stemmer er for de foreslåede vedtægtsændringer.

9 Opløsning af foreningen

Foreningen kan opløses, når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor. Den siddende bestyrelse og den daglige leder tager stilling til, hvordan eventuel formue anvendes. Formuen må dog udelukkende gå til et formål, der ligger inden for foreningens rammer, og der må ikke videregives midler af nogen størrelse til enkelte personer.

Støt os

Vi har flere forskellige måder, du kan hjælpe os på.

Åbningstider

Mandag: 09.30-17.00

Tirsdag: 09.30-15.00

Onsdag: 09.30-20.00

Torsdag: 09.30-15.00

Fredag: 09.30-13.00

Kontakt

Søren Frichs Vej 42P

8230, Åbyhøj

info@fundamentet.org

42 31 09 82

Er du ny? Så læs mere her.